Dây gai (dây bố)

Dây gai (dây bố)

– Dây gai: sợi se 3

– Trọng lượng (cuộn): 10 kg