Phong bì nghiệp vụ

Phong bì nghiệp vụ

– Phong bì EMS 5/1 (275 x 375) mm;
– Phong bì EMS 5/2 (230 x 170) mm;
– Phong bì nylon EMS 5/1 (275 x 375) mm;
– Phong bì nylon EMS 5/2 (230 x 170) mm;
– Phong bì nghiệp vụ BĐ 5 nhỏ (115 x 170) mm;
– Phong bì nghiệp vụ BĐ 5 vừa (170 x 230) mm;
– Phong bì nghiệp vụ BĐ 5 lớn (162 x 240) mm;
– Bì thư A5 (162 x 240) mm;
– Bì thư nhỏ (115 x 170) mm;
– Bì cấp đổi hộ chiếu (162 x 240) mm;
– Bì thư dài (115 x 230) mm;
– Bì thư dài cửa sổ (115 x 230) mm;
– Phong bì BCUT (115 x 230) mm;
– Phong bì nội tỉnh lớn (250 x 230) mm;
– Phong bì nội tỉnh nhỏ (170 x 230) mm;
– Phong bì VNQuickpost (263 x 350) mm;
– Phong bì nghiệp vụ lớn (360 x 250) mm;
– Phong bì nghiệp vụ trung (160 x 240) mm;
– Phong bì nghiệp vụ nhỏ (180 x 120) mm;
– Phong bì B3 (115 x 180) mm;
– Phong bì B3.1 (115 x 180) mm;
– Phong bì B4 (115 x 230) mm;
– Phong bì TC6 (160 x 230) mm;
– Phong bì B7 (250 x 230) mm;
– Phong bì thư 02 màu nhỏ (110 x 190) mm;
– Phong bì thư 02 màu trung (162 x 229) mm;
– Phong bì thư 02 màu lớn (250 x 350) mm;
– Phong bì thư 04 màu nhỏ (110 x 190) mm;
– Phong bì nghiệp vụ CT14 nhỏ (180 x 120) mm;
– Phong bì nghiệp vụ CT14 trung (160 x 240) mm;
– Phong bì nghiệp vụ CT14 lớn (360 x 250) mm;
– …v…v…./.