Hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT

Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện nhận tư vấn, thiết kế mẫu hóa đơn GTGT miễn phí đối với khách hàng đến đặt in hóa đơn tại Công ty;
Ngoài ra, Công ty còn in hoá đơn đặc thù phục vụ chuyên ngành Bưu chính – Viễn thông.

  • Hóa đơn GTGT chuyên ngành bưu chính:

– Hóa đơn GTGT BC01 (2 liên – Cuốn)            (145 x 210) mm;

– Hóa đơn GTGT BC01 (3 liên – Cuốn)            (145 x 210) mm;

– Hóa đơn GTGT BC01 (2 liên – Thùng)           (140 x 210) mm;

– Hóa đơn GTGT BC01 (3 liên – Thùng)           (140 x 210) mm;

– Hóa đơn GTGT BĐ01 (2 liên – Cuốn)            (297 x 210) mm;

– Hóa đơn GTGT BĐ01 (3 liên – Cuốn)            (297 x 210) mm;

– Hóa đơn GTGT BĐ01 (2 liên – Thùng)           (279 x 210) mm;

– Hóa đơn GTGT BĐ01 (3 liên – Thùng)           (279 x 210) mm;

– PXK kiêm vận chuyển nội bộ (3 liên – Cuốn) (297 x 210) mm;

– PXK kiêm vận chuyển nội bộ (4 liên – Cuốn) (297 x 210) mm;

– PXK kiêm vận chuyển nội bộ (3 liên–Thùng) (297 x 210) mm;

– PXK kiêm vận chuyển nội bộ (4 liên–Thùng) (297 x 210) mm.