Ấn phẩm in mã vạch

Ấn phẩm in mã vạch

Công ty TNHH MTV in tem Bưu điện nhận đặt in các loại ấn phẩm, phong bì có mã số, mã vạch phục vụ ngành Bưu chính – Viễn thông và nhu cầu xã hội.

– Phiếu gửi tiền (CT1)                                (210 x 147) mm;

– Phiếu gửi chuyển tiền PayPost (CTN1)      (210 x 147) mm;

– Vận đơn BPBĐ trong nước (BĐ1)            (210 x 148) mm;

– Vận đơn Bưu kiện trong nước (BĐ1)        (210 x 148) mm;

– Vận đơn BCUT (BĐ1)                             (210 x 148) mm;

– Vận đơn BPBĐ quốc tế (BĐ1)                  (210 x 148) mm;

– Vận đơn Bưu kiện quốc tế (BĐ1)              (210 x 148) mm;

– Nhãn mã vạch (BĐ4)                                   (70 x 20) mm;

– Nhãn cổ túi (BĐ 8)                                    (150 x 90) mm;

– …v…v…./.